Geplaatst op Geef een reactie

ESOTERISCHE NUMEROLOGIE

1 Stelt het MANNELIJK BEGINSEL voor, de yang. Ze is de pionier die er alleen op uitgaat en de ervaringen zoekt die haar opvallende identiteit vaststellen. Ze is er op uit haar eigen bekwaamheden te ontdekken. Ze is de pure energie, positief, origineel en creatief, in een staat van onafgebroken beweging. Daar de 1 alleen is en vervuld van zoveel scheppende energie, moet zij zelf beslissen hoe zij haar energie gebruiken zal. Zij moet het bevel nemen en moedig genoeg zijn om zonder angst of tegenstand haar richting te bepalen.

De 1 is de werkelijke IK BEN van de mensheid, de eenheid van alles, de eenheid van trillingsmeting. Ze is zelf-bewustzijn.

Sleutelwoorden: oorspronkelijk, agressief, individualistisch, creatief, overheersend, de eerste in een reeks, het begin van elke handeling of werkzaamheid, de leider, de pionier, de baas die het graag voor het zeggen heeft. “hij die voortgaat”.

2 IS HET PAAR, het duo. Ze is veranderlijk en meegaand, maar kan ook besluiteloos zijn. Ze is de bemiddelaar, de tussenpersoon, de diplomaat en de vrede-stichter, omdat de eenheid enkel verkregen kan worden door een ontmoeting der geesten, een compromis van beide kanten.

De 2 stelt het goddelijk beginsel der ontvankelijkheid voor, de yin, die de vereniging zoekt van twee verschillende entiteiten. Ze is de periode van wording, waarin de dingen vorm aannemen, de 2 verzamelt en verwerkt. Ze zoekt een evenwicht tussen twee tegenover elkaar staande krachten, en stelt dus de samenwerking voor, de gehechtheid en de deelgenootschap. Ze is de vredestichter, met een gretige aandacht voor het detail. Omdat 2 zo helder de tegendelen opmerkt, heeft ze een opvallend gevoel voor ritme en harmonie. Muziek spreekt haar hartelijke en gevoelige natuur sterk aan. Het moederlijke, geduldige en gevoelige van de twee brengt haar ertoe anderen voor te laten gaan, zelfs voor zichzelf. Eenheid is haar doel, niet gescheidenheid, daarom gehoorzaamt en begrijpt ze anderen. Zij zoekt voor alles de harmonie en de samenhang.

De waterstof-ionen die onder de 1 naar boven kwamen, vliegen nu door de ruimte. Zij zullen tot elkaar aangetrokken worden door de wet van de wederkerige aantrekking, of de wet van de 2.

Sleutelwoorden: plooibaar, tactvol, begrijpend, zacht, voorzichtig; meer een volger dan een leider.

3 VERENIGT DE HOEDANIGHEDEN van de 1 en de 2.

Ze is een fascinerende en variërende trilling, die de hoedanigheden van manifestatie en zelf-ontplooiing in zich draagt. De ion die ontstond uit de 0, haar individualiteit probeerde te doen gelden onder de 1, en de aantrekkingskracht van anderen voelde onder de 2, ontwaakt nu tot haar behoefte aan maatschappelijk samenspel. De 3 is de behoefte aan communicatie en woedt betrokken in de zuivere vreugde van het leven.

Door haar buitensporige reactie op het leven, overstroomt de 3 allen met haar zonnige glans en enthousiasme. De 3 is de extrovert wiens persoonlijk magnetisme anderen tot zich trekt en hen inspireert tot groei. Zij is de acteur die een ingeboren gevoel heeft voor genoegen, romantiek, kunst en schoonheid. Haar scheppende verbeelding maakt alle dingen mogelijk; ze wordt dus betrokken in vele emoties en ervaringen. De 3 is vriendelijk en openhartig, gedijend van gezelligheid en verscheidenheid. Als er één getal zorgeloos genoemd kan worden, dan is het zeker de opbruisende 3.

Sleutelwoorden: openhartig, gezellig, dramatisch, mededeelzaam, afwisselend, creatief.

4 IS STANDVASTIGHEID, een 4-kant bewustzijn, het symbool van wet, systeem en orde. Ze is fermheid, zekerheid, standvastigheid en conservatisme. Ze is de bouwer die zich moet onderwerpen aan aardse zaken, waarin vorm en substantie de overheersende elementen zijn. De 4 is de natuur en houdt verband met de aarde. De vorming van de aarde vond in het bijbelse scheppingsverhaal plaats op de vierde dag.

De aantrekking der ionen die onder de 2 gevoeld werd, leidt tot wisselwerking onder de 3. Nu, onder de 4, treedt de onvermijdelijke concentratie van de energieën op. De vorming vindt plaats. De ionen beseffen dat ze niet langer hun energieën kunnen verstrooien, maar nu moeten beginnen met ze in productief, ordelijk systeem te zetten. De 4 ontwikkelt dus een praktische aard en dwingt zichzelf door zelf-discipline tot een conventioneel routinegebruik van haar energie.

Sleutelwoorden: vorm, werk, orde, praktisch handelen, opbouw, standvastigheid, uithoudingsvermogen, discipline.

5 IS VRIJHEID, verandering en avontuur. Nieuwsgierigheid en voortdurende werkzaamheid brengen een vindingrijke, meegaande en veelzijdige entiteit voort, die altijd bereid is een kansje te wagen.

Omdat de 5 het middelpunt is in de cyclus 1 tot en met 9, staat het beslissingen toe. Ze zou genoemd kunnen worden, het centrale punt waarop de ionen, nu nog opgesloten in vlees en vorm, moeten beslissen over hun toekomst in het slot van de cyclus van 6 tot en met 9. Ze krijgt nu vele kansen en vele ervaringen, waardoor ze aan de informatie komt die zij nodig heeft om aan deze beslissing te komen. De 5 wordt betrokken bij een uitvoerig contact met groepen en menigten. Dank zij haar veelsoortige ervaringen in het verleden, is zij de natuurlijke promotor en adverteerder, vlot in haar omgang, met weinig informatie over heel veel zaken en een verlangen om overal heen te trekken om die bekend te maken. De 5 trekt de andere sekse aan op grond van een onweerstaanbaar magnetisme, en deze aantrekkingskracht richt het toneel in voor de huiselijke verantwoordelijkheden die natuurlijkerwijze onder de 6 volgen.

Sleutelwoorden: veelzijdigheid, vindingrijkheid, aanpassingsvermogen, veranderingen werkzaamheid, avontuur, verkoopbevordering, speculatie.

6 IS NAUWGEZET, ze wil in haar omgeving harmonie, waarheid, recht en een gevoel van evenwicht brengen. Liefde en mededogen spelen een belangrijke rol in haar geest en daarom kan ze een voortreffelijk leraar, raadgever of genezer zijn. Anderen worden tot haar aangetrokken om het begrijpen dat van haar uitgaat.

De ionen hadden onder de 5 de gelegenheid om de vele gebeurtenissen en emotionele ontmoetingen te ervaren. Nu zijn ze zover dat ze sociale en gezinsverantwoordelijkheid, d.w.z. die van de 6-trillingen op zich nemen. De 6 is een huiselijke en artistieke trilling en onder dit getal moeten de ionen zich aanpassen aan de behoeften van anderen. De 6 wenst een innige metgezel, een huwelijk en een huis en gezin, waar schoonheid en harmonie de boventoon voeren. Een behoefte aan groepsharmonie en dienst aan de gemeenschap volgt vanzelf. De 6 komt tot rust, sluit zich onmerkbaar aan bij het behoudende element van de gemeenschap, waar het een betere levens-standaard kan scheppen. Kunstzinnig begaafd kan ze ook haar creatieve mogelijkheden uiten door haar ontwikkeld gevoel voor evenwicht en een goed kunstenaar worden in haar eigen uniek gebied.

Sleutelwoorden: verantwoordelijkheid voor gezin en gemeenschap, dienen, liefde, mededogen, raadgeven, genezing, creativiteit.

7 ZOEKT ANTWOORDEN. Ze probeert een filosofie te vestigen, waarmee geleefd kan worden en probeert door te dringen in het mysterie achter haar bestaan, waaraan zij tot nu toe nooit getwijfeld heeft. Omdat eenzaamheid noodzakelijk is voor analyse, heeft de 7 behoefte om wat alleen te zijn, weg van de menigte, in contact met de natuur. Ze kijkt uit naar vriendschap met hen die een hoger bewustzijn hebben en dat met het hare evenaart.

En op de zevende dag rustte God. Alle zaken rusten onder de 7, omdat er tijd nodig is om te denken. De ionen onder de 7 voelen zich evenwichtig en kalm; ze beseffen dat ze nu stil moeten zijn en weten. Ze hebben een routine ingesteld voor hun energie, en nu begint de analyse.

De 7 luidt een kringloop van voltooiing in als iets vanzelfsprekends.

Doeleinden die men al lang heeft willen bereiken, worden nu op wonderbaarlijke manier bereikt. Er is veel vrije tijd beschikbaar waarin filosofie en metafysisch belangstelling kan worden ontplooid. Een volmaakter denken is het doel van de 7, daarom wordt het heilige getal genoemd. Daarom komen wetenschappers, filosofen, leraren, mystieken en de geestelijkheid onder haar invloed. Het lichamelijk aspect van de 7 houdt ook verband met de gezondheid van het lichaam dat in hoge mate gevoelig wordt gemaakt door deze trilling.

Sleutelwoorden: rustig, bespiegelend, intuïtief, analytisch, bezielend, afgezonderd, filosofisch, mystiek.

8 WIL MACHT IN HANDEN NEMEN, want ze heeft op het door haar gekozen gebied leiding en verantwoordelijkheid verkregen. Erkenning en financiële beloning worden haar deel, en een uitbreiding en groei in de zakenwereld treedt op.

Onder de 8 is karma koning, en de ionen zullen oogsten wat zij gezaaid hebben. Macht is de hoedanigheid die bij de 8 behoort. IJver, vuur, vastberadenheid en het vermogen de dingen in een ruim verband te zien geven haar de ambitie en de nodige hoedanigheden om materiële doeleinden te verwerkelijken. De 8 heeft de energie om alle hinderpalen te overwinnen en uiteindelijk te slagen door bekwaamheid en doorzettingsvermogen. De 8 kan nu doorstoten naar de top met de ideeën en plannen die geleidelijk in de laatste zeven cycli geformuleerd zijn. Door faire en ethische maatstaven, goed oordeel, macht en organisatievermogen zal ze erkenning, macht en financiële beloning verwerven.

Sleutelwoorden: macht, verantwoordelijkheid, financiële beloning, een goed oordeel, erkenning.

9 IS ONZELFZUCHTIGHEID EN MEDEDOGEN. Met een liefde voor allen wil ze haar energie geven voor een universeel dienstbetoon. Zij het een onpersoonlijke, maar juiste, edelmoedige, welwillende en geduldige levenskijk. Dit is de kunstenaar en denker die in de voorafgaande cycli bekwaamheden heeft ontwikkeld, en nu zover is dat zij haar of zijn kennis met de overige wereld wil delen. De ionen zijn in het laatste stadium van voltooiing. Zij hebben de volledige kringloop van negen delen doorlopen, terwijl zij op hun weg ervaringen opdeden. Nu, in de laatste fase van de cyclus, komen zij tot een totaal inzicht, en verdragen de inzichten en vooroordelen van anderen.

De 9 staat op het punt om aan het heelal iets terug te geven van wat ze in de voorafgaande acht fasen heeft aangeleerd. De wet van het cyclische duldt geen verspilling en eist inbreng voor opbrengst. Als dit gewillig geschiedt, brengt de voltooiing die onder de 9 ervaren wordt alleen vreugde om de gave van het leven en de vrijheid, waarmee zij de volgende cyclus onbezwaard kan binnengaan.

Sleutelwoorden: Liefde, mededogen, geduld, verdraagzaamheid, onzelfzuchtig dienen, goede afloop.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *