Geplaatst op Geef een reactie

Relaties

Gedeeld in 2013 en de diepgang van deze vrouwelijke mystica onder de aandacht brengen.

Dit cahier bevat twee themadagen die Sonia heeft gegeven omtrent relaties.

In de eerste dag: Relaties staat het ontwikkelen van een gezonde relatie met uzelf, de ander, de maatschappij en het leven centraal. Daarin zijn zelfacceptatie, discipline over uw ego en de acceptatie van uw leven in de stof essentieel. Van daaruit kunt u namelijk een gezonde relatie met de ander, de maatschappij en het leven tot stand brengen.

De tweede dag, De relatie als transformatiepunt, laat zien hoe de relatie over de tijden heen aan veranderingen onderhevig is geweest. Was een relatie oorspronkelijk gebaseerd op ‘het samen overleven in de stof’, aan het einde van het vissentijdperk werd er naar ‘een maatje’ gezocht en werden er nu ook eisen aan de seksuele relatie gesteld. Het hele wensenpakket van de persoonlijkheid (het ego) werd al gauw bij de partner gelegd, met alle spanningen van dien.

Tevens wordt ingegaan op de specifieke betekenis van de aquariusrelatie. Aangezien in het aquariustijdperk het bewustzijn wordt gewekt, wordt het steeds belangrijker dat de partners elkaar als sparringpartners op de bewustwordingsweg ondersteunen. Op deze weg zullen zij de belangeloze, Universele Liefde herkennen en voorrang verlenen, waardoor hun relatie zal doorgroeien naar een relatie van ziel tot ziel. In deze zielenverbintenis zullen zij elkaars hogere wezen herkennen en zal hun kosmische opdracht tot zijn recht komen.

In overgave aan het Plan van de Schepping zal uiteindelijk de driehoek man-vrouw-Schepper worden herkend en gerealiseerd. Hierdoor zal een werkelijke kosmische verbintenis ontstaan, waarin de partners hun gezamenlijk leven in handen van de Schepper leggen.

Oorspronkelijke folders van:

1. Relaties (08-02-1997) Wanneer u tot een gezonde relatie met uw medemens, de maatschappij en het leven wilt komen, zijn daarin drie factoren bepalend. Uw vermogen tot het aangaan en onderhouden van een relatie is namelijk op deze factoren gebaseerd. Het zijn: 1. De acceptatie van uzelf 2. De discipline over uzelf (het ego) 3. De acceptatie van uw leven in de stof Wanneer we relaties wat nader bekijken, dan zien we dat ze zich op drie niveaus afspelen.

We onderscheiden: 1. De persoonlijke relatie 2. De relatie met de maatschappij 3. De relatie met het leven Tijdens deze dag zullen drie lezingen ontvangen worden die duidelijkheid geven in uw functioneren in de verschillende relatievormen.

Deze worden daarin bovendien gerelateerd aan de eerstgenoemde factoren om uw mogelijke belemmeringen te belichten. 1. De persoonlijke relatie en u Honderd procent belangeloos houden van een mens komt maar zelden voor. Het is echter wel het doel waarnaar wij voortdurend streven. Maar, zoals we momenteel in het leven staan, zijn onze relaties volkomen verstrengeld met de projecties die wij vanuit onszelf op de ander loslaten. Bij projectie is het bepalend of we van onszelf houden! Het houden van een ander is namelijk gebaseerd op het vermogen tot het liefhebben van onszelf. In dit proces speelt het mechanisme van projectie duidelijk ook mee: de liefde voor het zelf en de daaruit voortvloeiende zelfacceptatie en zelfrespect zijn bepalend voor de kwaliteit van de relatie die u met een ander kunt opbouwen! Mede bepalend in een relatie is het vermogen tot geven. Een mens die geeft, bouwt gemakkelijker een relatie met een ander op dan een mens die voortdurend neemt en dingen van de ander verwacht. Hoever de mens op de bewustwordingsweg gevorderd is en hoe groot de discipline over het ego is, bepaalt het vermogen tot geven en dus ook het vermogen tot het geven van belangeloze liefde. Naarmate de mens meer discipline (meesterschap) over zijn persoonlijkheid verworven heeft, wordt hij meer geschikt om een relatie van werkelijk belangeloze liefde op te bouwen. De bewustzijnsgroei die de mens op zijn bewustwordingsweg verworven heeft, legt de basis voor een gezonde persoonlijke relatie.

2. De maatschappij en u .De wijze waarop u binnen de maatschappij functioneert, is een uitingsvorm van de staat van uw bewustzijn. Uw bewustzijn bepaalt namelijk direct uw waarneming van de realiteit. Door uw gevoel van realiteit worden de omstandigheden waarin u in de maatschappij leeft door u ingekleurd en gevormd. In uw bewustzijnsontwikkeling bent u zelf bepalend. Door de weg van bewustwording zult u een steeds grotere discipline over uw persoonlijkheid verwerven. De mate van meesterschap over uzelf zal de relatie met de medemens en de maatschappij bepalen.

3. Het leven en u Hoe u in het leven functioneert, is gebaseerd op de manier waarop u in het leven staat. Aanvaardt u uw leven in de materie of verzet u zich daartegen? Verlangt u terug naar de Bron? De acceptatie van uw leven en de acceptatie van uzelf zijn nauw verweven met elkaar. Hoe beter u kunt accepteren dat u leeft, des te groter zal uw zelfacceptatie zijn. Daardoor zult u een betere en meer gezonde relatie met de maatschappij en het leven om u heen opbouwen. De verschillende relationele niveaus die in deze dag worden verklaard kunnen nauwelijks gescheiden worden van elkaar. Ze zijn dan ook om die reden op één dag direct na elkaar geplaatst. De oplossingen die aangereikt worden voor de problemen in uw functioneren binnen elk van deze relatievormen zijn ook nauw verbonden. Ze zijn alle gefundeerd op bewustwording, transformatie en transmutatie. Deze begrippen worden als redmiddel van uw falende relatie(s) als een rode draad door de lering heen gevlochten. Het werken aan deze drie relatievormen op een nieuwe en meer effectieve wijze zal u worden geschetst.

  • De moeizame lijdensweg van uw relaties kunt u direct omzetten door transformatie en transmutatie. Daarmee kunt u de drie in het begin genoemde, aan alle relaties ten grondslag liggende basisfactoren her-creëren, nadat u ze door deze lering helderder hebt kunnen onderscheiden. Tijdens deze dag zullen meerdere universele geneesmeditaties gegeven worden, waardoor u de basis van uw problemen binnen de relatie met de medemens, de maatschappij en het leven transformeren/transmuteren kunt.
  • De relatie als transformatiepunt (06-03-2004) Historische achtergrond Dat een relatie en de eisen die aan een relatie gesteld worden aan veranderingen onderhevig zijn, komt door de bewustzijnsgroei die de mensheid maakt. Traditioneel gezien werden huwelijken gesloten om te kunnen overleven.
  • De vrouw baarde de kinderen en in de westerse maatschappij zorgde de man voor het inkomen. De relatie was zo een maatschappelijk samengaan, gebaseerd op overleving (1e chakra). Door de groei van het bewustzijn begonnen de partners hogere eisen aan elkaar te stellen. Is de seksuele relatie wel goed (2e chakra)? Zijn we wel maatjes (3e chakra)? Zijn onze behoeftes en interesses wel in harmonie met elkaar? Het wensenpakket werd groter. Zeker toen door het gebruik van voorbehoedsmiddelen de seksuele revolutie zich inzette. Voeg daarbij de emancipatie van de vrouw, het steeds toenemende opleidingsniveau van de partners en de groter wordende tolerantie naar homoseksualiteit. Kortom, de relaties in de westerse maatschappij kunnen al lang niet meer traditioneel genoemd worden! Nu het vissentijdperk verstreken is, is de persoonlijkheid krachtig geworden. De mens durft nu het totale wensenpakket van zijn lagere zijn bij zijn partner neer te leggen.

Het aantal (echt)scheidingen is daardoor schrikbarend hoog geworden! Helaas zal door de versnelde bewustzijnsgroei die het aquariustijdperk kenmerkt de relatie nog verder onder druk komen te staan. Het is dus van essentieel belang dat de mens inzicht krijgt in wat hij in dit tijdperk van zijn partner mag verwachten. Sparringpartners op de bewustwordingsweg Nu in het aquariustijdperk het hogere zijn geopend wordt, wordt het bewustzijn van de mens versneld tot ontwikkeling gebracht (hartchakra). Daardoor gaat de mens massaal de bewustwordingsweg op. Aangezien bewust worden een levensessentie geworden is, zal er dus ook naar een sparringpartner op de bewustwordingsweg worden gezocht. De relatie zal dan dienen als punt van groei, als een werktuig van transformatie.

Aangezien bewustwordingsprocessen vaak als eerste op de partner worden geprojecteerd, is het belangrijk dat het mechanisme van projectie duidelijk wordt. Er zal begrepen worden dat onrust in de relatie meestal veroorzaakt wordt door projecties die voortkomen uit de strijd in jezelf. De partner zal dan als de aangever van het huiswerk dienen en bijdragen aan de oplossing ervan. Hij wordt de sparringpartner op de bewustwordingsweg. Bewustzijn wordt de basis van de relatie! Man, vrouw, homo/lesbienne zullen gaan begrijpen dat zij elk een ander type incarnatieopdracht hebben te vervullen. Met de gelijkwaardigheid van elk mens als basis zal de eigenheid van de opdracht moeten worden gerespecteerd.

Dat geldt ook voor de vrijheid van hun geest. Er zal worden ingezien hoe belangrijk het is om de eigen kosmische weg te gaan. Niemand mag zijn kosmische weg ondergeschikt maken aan die van de ander. Want een relatie zal nooit slagen als je de ander verhindert zijn kosmische bestemming te vinden! De verticale verbinding van de mens met de Schepper en het werken voor de evolutie dat daaruit voortkomt, is het doel van het leven. De horizontale verbinding met de partner is het middel om dit doel te bereiken. Het oorspronkelijke ‘samen overleven in de materie’ is nu vervangen door: samen het doel van het leven vinden en leren vormgeven! –

  • Relaties en de inwijdingsweg Doordat het hogere zijn van de schepping zich ontsluit, neemt de mens geen genoegen meer met het maatjes zijn. Hij wordt geroepen de Universele Liefde in zichzelf te ontsluiten en zoekt nu via de menselijke liefde (zijn relatie) naar de Universele Liefde.

Er worden daardoor bijna onmogelijke eisen aan de partner gesteld. De mens zoekt de Universele Liefde, de Christus in hemzelf, maar de partner moet de gezochte ideale liefdesbeleving leveren! De christusliefde wordt in eerste instantie in de partner gezocht. Pas in tweede instantie zal de mens de Christus in zichzelf ontsluiten, om samen met de partner de Universele Liefde zowel in de relatie als in de seksuele relatie te beleven. De Universele Liefde wordt de derde partner in de relatie; de driehoek man-vrouw-Universele Christus (synthese van Christus en Schepper) zal worden gezocht, gevonden en gerealiseerd! Doordat de mens gaande op zijn inwijdingsweg tot een steeds grotere overgave komt, zal hij zelf niet alleen steeds meer dienstbaar worden aan het Plan van de Schepping, maar zijn relatie zal ook steeds meer in dienst van de schepping komen te staan.

De verbintenis zal langzaam een kosmische verbintenis (zielenverbintenis) worden, waarin beide partners dienstbaar zijn aan het Grote Werk. Een tandem wordt gevormd waarop de Universele Christus plaatsneemt, die de koers en de richting bepaalt. Uiteindelijk zal de hoogst mogelijke graad van dienstbaarheid wordt bereikt: de totale overgave, het gezamenlijk in dienst stellen van beider leven in handen van de Schepper! In de eindfase van de inwijdingsweg, waarin de mens het mysterie van het leven zo goed als begrepen heeft, ontmoet de mens zijn tweelingziel, om samen de twee-eenheid van ziel die zij zijn tot volmaakte eenheid te laten komen. In de eenwording van de tweelingziel zal de eenheid van stof en geest: de driehoek man-vrouw-Schepper volmaakt doorleefd en vormgegeven worden. Universele meditatie Deze themadag zal worden afgesloten met een universele meditatie waarin zowel de persoonlijke verbinding als de zielenverbintenis van de partners de hoogste vervulling, het versmelten in de Violette Vlam van het Leven, zal worden aangereikt. Voor hen die momenteel geen relatie hebben zal deze meditatie de weg daarheen vrijmaken.

De benadering van ‘relaties’ kan heel wat stof doen opwaaien, echter resoneren alle werken van Sonia. Toen ik begin 1980 haar werken begon te lezen, las ik deze met een heel ander bewustzijn, echter was mijn persoonlijk transformatieproces in gang gezet….naar transmutatie en her-creatie. Een proces dat in fases verloopt, niet vanuit het verstand werd doorleefd, maar een vanuit een dieper voelen en weten. Er is geen vergelijk mogelijk tussen de gangbare spirituele weg die meestal over ‘uitkomsten’ gaat, de mystieke weg is een weg naar binnen om verder te kunnen ‘opstijgen’ en te verbinden vanuit heelheid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *